(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួន៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តាមតំន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈ ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖