(ភ្នំពេញ)៖ សប្បុរសជនមួយចំនួន នៅក្នុងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគិតជាទឹកប្រាក់ ចំនួន ២១៨,៤០០,០០០រៀល ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការឧបត្ថម្ភនេះ មានទឹកប្រាក់ ១២៨,៤០០,០០០រៀល និងសម្ភារៈ(ទឹកលាងដៃ) គិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០,០០០,០០០រៀល៕

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា៖