(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា  បានសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ដើធ្វើការកែសម្រួលមាត្រា៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ហើយប្រាក់បំណាច់មុខងារនេះ ត្រូវផ្តល់ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦តទៅ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុង៖