(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុងស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និងប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ របស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុក ខណ្ឌ  ដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែនេះ ឲ្យបានចំនួនច្រើនជាងមុន៕

ព័ត៌មានលម្អិត និងទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ដែលត្រូវដំឡើងសូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖