(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានចេញសេចក្ដីសង្ខេបពិសេស ច្បាប់វិនិយោគថ្មី ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់វិនិយោគិន ក្នុងការស្វែងយល់ជាបីភាសា។ នេះបើតាមសេចក្ដីសង្ខេប ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះ សេចក្ដីសង្ខេបពិសេស ច្បាប់វិនិយោគថ្មី ដែលមានបីភាសារួមមាន ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន ដូចខាងក្រោម៖