(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីរដាក់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលទី១៖ ការរំលឹកការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ឲ្យរងសវនកម្មឯករាជ្យ និងការដាក់បញ្ចូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរងសវនកម្មឯករាជ្យរួច មកនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងទី២៖ បច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ដែលទទួលបាននីតិសម្បទាផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកានេះ៖